FilosofIa sostenible

Microalgae Lab es preocupa per desenvolupar un cultiu de microalgues eficient i rendible, però sempre respectant l’equilibri ecològic i minimitzant la seva petjada ambiental. Per a això, s’utilitzen tecnologies de cultiu innovadores, com el cultiu en sistemes tancats, així com
l’ús exclusiu d’energies renovables tant per al cultiu com en tota la cadena de producció.

Sense passar per alt que ni generem residus ni aportem CO₂ a petjada de carboni, ja que per cada tona de microalgues produïdes, segresten 2 tones de CO₂.

Al que respecta a les aigües residuals generades, es dirigeixen a un estany on hi ha nenúfars encarregats de destruir els nitrats i fosfats, deixant així dites aigua sense contaminants, optimitzant així l’ús de l’aigua.

Produïm aliments i/o productes respectant els recursos naturals i minimitzant l’impacte ambiental. Duem a terme una producció responsable que garanteix el benestar de les generacions presents i futures

Espirulina en Fideus
Espirulina en comprimits
Espirulina en pols