Avís legal

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), Mario Muñoz (d’ara endavant, “Microalgae”), Responsable d’aquesta botiga en línia, posa a la disposició dels Usuaris la present informació, per a definir les seves Condicions d’Ús.

Addicionalment als continguts aquí exposats, els aspectes específics relacionats amb la protecció de les dades personals i la privacitat dels usuaris d’aquesta web es desenvolupen en les pàgines de Política de Privacitat i Política de Cookies.

Identitat del Responsable del Tractament

Denominació Social: Microalgae Lab SL
Nom Comercial: Microalgae Lab SL
NIF: B 55767321
Domicili Social: FRANCISCO BASTOS 4, 6°A 43005 TARRAGONA
Activitat: Venda en línia d’Espirulina
Telèfon: +34 621 238 209
email: info@microalgaelab.com
Nom de Domini: www.microalgaelab.com

Finalitat de la Web

La botiga en línia “Microalgae” té per la finalitat la posada a la disposició de l’Usuari dels productes i/o serveis oferts per a la seva adquisició per mitjans electrònics, així com oferir informació sobre els mateixos i el Responsable.

Marc Normatiu

L’activitat d’aquesta botiga en línia es troba subjecta al marc legal espanyol i europeu, concretament a les següents normes:

Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679, de 27 d’abril, que regula el tractament de dades personals als països de la Unió Europea.
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, sobre Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPD i GDD), norma d’àmbit regional (aplicable a Espanya), i que defineix i amplia molts dels conceptes i drets presents en el RGPD.
Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), norma que afecta aquelles webs que, d’alguna forma, realitzin activitats econòmiques mitjançant mitjans electrònics, com és el cas d’aquesta web.

Llei 03/2014, de 27 de març, General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (LGDCU), que regula les condicions de venda i contractació.

Condicions d’Ús i Responsabilitats

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’Usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les condicions aquí disposades, així com a qualsevol una altra disposició legal que fos aplicable. “Microalgae” no es farà responsable dels danys i perjudicis, propis o a tercers, produïts per l’ús inadequat d’aquest lloc web per part de l’Usuari.

Les següents conductes queden terminantment prohibides per “Microalgae”. Si l’Usuari comet qualsevol dels actes descrits en els punts següents que sigui, a més, constitutiu d’un delicte, “Microalgae” es reserva la potestat de posar-lo en coneixement de les autoritats si es constata la comissió d’aquest:

Introduir o difondre virus informàtics o qualssevol altres sistemes susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics del propietari del domini, dels seus proveïdors o de tercers. Aquesta prohibició també inclou els scripts que van poder ser inserits.

Reproduir sense autorització els continguts de la web.

Accedir (o intentar fer-ho) a zones restringides de la plataforma sense complir les condicions exigides per a tal accés. Així com revelar dades sobre el funcionament de la web sense autorització expressa dels administradors d’aquesta.

Eludir (o intentar-ho) els sistemes de pagaments establerts per “Microalgae”.

El contingut d’aquesta web no pot ser considerat, en cap cas, substitutiu d’assessorament legal.

“Microalgae” es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la botiga en línia, en qualsevol moment i sense previ avís, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels Usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient la publicació en el present lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament de manera ininterrompuda. No obstant això, “Microalgae” no descarta la possibilitat que existeixin uns certs errors de programació, falta de disponibilitat puntual (per exemple, caigudes del servidor, o manteniment del mateix) o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés temporal a la pàgina web.

L’Usuari es compromet a no utilitzar aquesta web ni, si és el cas, els serveis o productes oferts en aquest, per a la realització d’activitats contràries a la llei, a l’ordre públic o a aquestes condicions d’ús. Per tant, “Microalgae” no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xat´s, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts. No obstant això, i en compliment del que es disposa en l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, “Microalgae” es posa a la disposició de tots els Usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de manera activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que un Usuari consideri que existeix en la web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui de manera immediata al nostre personal.

“Microalgae” es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la botiga sense necessitat d’advertiment previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells Usuaris que incompleixin les nostres Condicions d’Ús.

Propietat Intel·lectual

El lloc web, incloent-hi títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat de “Microalgae” o, en el seu cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents, i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, difusió, modificació o transformació, sense el permís previ i per escrit d’aquest. “Microalgae” vetllarà pel compliment de les anteriors condicions, així com per la deguda utilització dels continguts presentats en les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’Usuari.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a “Microalgae” i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. En tot cas, “Microalgae” compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests. “Microalgae” reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o cap responsabilitat del Responsable sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest.

Enllaços d’afiliació i/o de tercers / Enllaços de tercers

“Microalgae” pot posar a disposició de l’Usuari  enllaços o altres elements que permeten l’accés cap a altres llocs web pertanyents a tercers. No comercialitzem els productes i/o serveis d’aquestes pàgines enllaçades, ni assumim cap mena de responsabilitat sobre aquestes, ni sobre la informació continguda en elles, ni la seva veracitat o licitud, ni de qualssevol efectes que poguessin derivar-se.

En tot cas, “Microalgae” manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Llei Aplicable i Jurisdicció

L’idioma de redacció i interpretació d’aquest avís legal és l’espanyol.

La relació entre “Microalgae” i Usuari es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola, a la qual se sotmeten expressament totes dues parts davant qualsevol controvèrsia o qüestió relacionada amb el present lloc web o les activitats en ell desenvolupades.

Per part seva, en el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, “Microalgae” i Usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals competents d’Espanya.

Espirulina en Fideus
Espirulina en comprimits
Espirulina en pols